Văn bản – Biểu mẫu

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI ĐGNLN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NLNN (ĐỀ ÁN RÚT GỌN)

VĂN BẢN QUY PHẠM – HƯỚNG DẪN

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

=> Quyết định Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH BẬC 3 ĐẾN 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

=> Đề thi minh họa tiếng Anh bậc 3 đến 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH BẬC 2 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (DÀNH CHO NGƯỜI LỚN)

=> Quyết định Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Dành cho người lớn)

 • ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH BẬC 2/6 (DÀNH CHO NGƯỜI LỚN) THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

=> Đề thi minh họa tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • HƯỚNG DẪN CHI TIẾT FORMAT ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU RA TIẾNG PHÁP, NGA, TRUNG, NHẬT, HÀN BẬC 4/6, DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ (KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ)

=> Hướng dẫn chi tiết Format đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu ra tiếng Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn bậc 4/6 dành cho sinh viên chuyên ngữ (Không cấp chứng chỉ)

 • KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

 • ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Định dạng đề thi năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI

 • NỘI QUY PHÒNG THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Nội quy phòng thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

 • [ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LÀM BÀI THI TRÊN GIẤY] HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRÊN GIẤY

=> Hướng dẫn thí sinh về quy trình làm bài thi trên giấy

 • [ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH] HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH (THEO TRÌNH TỰ CÁC MỐC THỜI GIAN CỤ THỂ) – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 3-5

=> Hướng dẫn thi trên máy tính (theo trình tự mốc thời gian) – Áp dụng đối với Bậc 3-5

 • [ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH] HƯỚNG DẪN THÍ SINH CÁC THAO TÁC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 3-5

=> Hướng dẫn thí sinh các thao tác làm bài thi trên máy tính – Áp dụng đối với Bậc 3-5

 • [ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH] HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH (THEO TRÌNH TỰ CÁC MỐC THỜI GIAN CỤ THỂ) – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 2/6

=> Hướng dẫn thi trên máy tính (theo trình tự mốc thời gian) – Áp dụng đối với Bậc 2/6

 • [ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH] HƯỚNG DẪN THÍ SINH CÁC THAO TÁC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH – ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẬC 2/6

=> Hướng dẫn thí sinh các thao tác làm bài thi trên máy tính – Áp dụng đối với Bậc 2/6

 • [ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LÀM BÀI THI TRÊN MÁY TÍNH] MỘT SỐ VẤN ĐỀ THÍ SINH CẦN LƯU Ý

=> Một số vấn đề thí sinh cần lưu ý

BIỂU MẪU

 • MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Mẫu phiếu đăng ký dự thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

 • MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Đơn xin phúc khảo điểm thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

 • MẪU ĐƠN XIN HOÀN LẠI KINH PHÍ THI

=> Đơn xin hoàn lại kinh phí thi (cấp chứng chỉ)

 • MẪU ĐƠN XIN HOÃN THI

=> Đơn xin hoãn thi (cấp Chứng chỉ)