Thông báo về kế hoạch thi ĐGNLNN và cấp Chứng nhận theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ