Văn bản – Biểu mẫu

VĂN BẢN QUY PHẠM – HƯỚNG DẪN

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

=> Quyết định Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH BẬC 3 ĐẾN 5 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

=> Đề thi minh họa tiếng Anh bậc 3 đến 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH BẬC 2 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM (DÀNH CHO NGƯỜI LỚN)

=> Quyết định Ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Dành cho người lớn)

 • ĐỀ THI MINH HỌA TIẾNG ANH BẬC 2/6 (DÀNH CHO NGƯỜI LỚN) THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

=> Đề thi minh họa tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI, BẢN QUY ĐỔI ĐIỂM VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ CÁC KỲ THI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CẤP ĐỘ 3 VÀ 4 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGÔN NGỮ 6 BẬC CỦA VIỆT NAM DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH.

=> Hướng dẫn chi tiết Format đề thi bậc 3, 4 Sau đại học

 • HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG PHÁP, TIẾNG NGA, TIẾNG TRUNG, TIẾNG NHẬT, TIẾNG HÀN BẬC 4/6.

=> Hướng dẫn chi tiết Format đề thi NLNN các ngoại ngữ Pháp, Nga, Trung, Nhật, Hàn bậc 4/6

 • HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG PHÁP BẬC 2/6.

=> Hướng dẫn tạm thời định dạng đề thi ĐGNLNN tiếng Pháp bậc 2/6

 • HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ – TIẾNG TRUNG BẬC 2/6.

=> Hướng dẫn về định dạng đề thi ĐGNLNN tiếng Trung bậc 2/6

 • KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

 • ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

=> Định dạng đề thi năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI

 • NỘI QUY PHÒNG THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Nội quy phòng thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

 • [ĐỐI VỚI HÌNH THỨC LÀM BÀI THI TRÊN GIẤY] HƯỚNG DẪN THÍ SINH VỀ QUY TRÌNH LÀM BÀI THI TRÊN GIẤY

=> Hướng dẫn thí sinh về quy trình làm bài thi trên giấy

BIỂU MẪU

 • MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI (ÁP DỤNG CHO CẢ HÌNH THỨC THI TRÊN MÁY TÍNH VÀ THI TRÊN GIẤY)

=> Đơn xin phúc khảo điểm thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

 • MẪU ĐƠN XIN HOÀN LẠI KINH PHÍ THI (YÊU CẦU NỘP BẢN GIẤY)

=> Đơn xin hoàn lại kinh phí thi (cấp chứng nhận)

 • MẪU ĐƠN XIN HOÃN THI (YÊU CẦU NỘP BẢN GIẤY)

=> Đơn xin hoãn thi (cấp Chứng nhận)