08:23 27/02/2024

Thông báo cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Đợt thi 14/01/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo thời gian cấp phát chứng nhận kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ – Đợt […]
14:33 20/02/2024

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – Đợt thi ngày 09-10/03/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tổ chức Kỳ thi đánh giá […]
09:20 20/02/2024

Thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – đợt thi ngày 13-14/01/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả Phúc khảo bài thi – Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & […]
10:11 07/02/2024

Thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi ngày 03/02/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ & cấp Chứng nhận – Đợt thi […]