Thông báo về kế hoạch thi Đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài trong năm 2024 tại Trường Đại học Ngoại ngữ